Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 56-0 Edicte: 2024 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovació provisional de la imposició de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques
Exercici: 2023 Bop: 54-0 Edicte: 1951 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovació inicial del projecte modificat de reparcel·lació voluntària de la UA núm.1
Exercici: 2023 Bop: 21-0 Edicte: 541 AJUNTAMENT DE VILANANT - Modificació de la retribució dels membres de la corporació
Exercici: 2023 Bop: 16-0 Edicte: 296 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació de la Unitat d'actuació urbanística núm. 1 de Vilanant
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11303 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovacio definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2022
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11296 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovació definitiva del pressupost general de la corporació per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 234-0 Edicte: 10614 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovació inicial del projecte de reparcel.lació voluntària de la Unitat d'Actuació núm. 1 Vilanant
Exercici: 2022 Bop: 234-0 Edicte: 10574 AJUNTAMENT DE VILANANT - Informació publica de l'aprovació d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable, al Mas la Teulera
Exercici: 2022 Bop: 226-0 Edicte: 10326 AJUNTAMENT DE VILANANT - Extracte de la resolució de l'Ajuntament de Vilanant de 17 de novembre de 2022, de convocatòria de subvencions per a la realització d'activitats d'educació en el lleure (Convocatòria BDNS 660365)
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10013 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovacio inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2022