Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 114-0 Edicte: 5440 AJUNTAMENT DE VILANANT - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4457 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 95-0 Edicte: 4048 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovació inicial del projecte d'obertura de franges
Exercici: 2022 Bop: 95-0 Edicte: 4038 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 17, reguladora del preu públic per la utilització dels espais municipals i els recursos materials
Exercici: 2022 Bop: 92-0 Edicte: 3914 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de l'article 19 de l'Ordenança de tinença d'animals
Exercici: 2022 Bop: 85-0 Edicte: 3521 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovació inicial del projecte executiu de la instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum compartit
Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3114 AJUNTAMENT DE VILANANT - Informació pública de l'expedient de renúncia a una concessió d'ús funerari
Exercici: 2022 Bop: 65-0 Edicte: 2595 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 57-0 Edicte: 2074 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovació definitiva de la derogació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 51-0 Edicte: 1846 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal que regula la protecció, tinença i comercialització d'animals