PROCÉS SELECTIU AGUTZIL

ANUNCI d’aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu per constituir una borsa de treball per a la contractació en règim de laboral temporal d’un agutzil de l’Ajuntament de Vilanant i de la seva convocatòria.

DECRET D’ALCALDIA – Relació admesos i exclosos

Llistat de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu per constituir una borsa de treball per a la contractació en règim de laboral temporal d’un agutzil de l’ajuntament.