Imposició i ordenació de l’impost sobre increment de valor de terrenys de naturalesa urbana

De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma. 

NOTA: Termini de consulta prèvia del 25.1.22 al 22.2.22, ambdós inclosos