Informe sindicatura de comptes

Informe 21/2021, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2019

Annexos